Rozhodnutie o výrube drevín na súkromnom pozemku mesta vydáva Obecný úrad, zvyčajne odbor životného prostredia, na základe písomnej žiadosti.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:
* stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
* obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
* stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
hrozba bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, s tým, že takýto výrub je nevyhnutné oznámiť na obecnom úrade najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Informácie potrebné pre získanie rozhodnutia:

Potrebné doklady:
* žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta. Ak ho nenájdete na obecnom webe, my Vám vzor takejto žiadosti radi pošleme na Váš email.
* list vlastníctva,
* súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom,
* kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres.
Výrub dreviny v súlade zo zákonom NR č. 543/2002 Z.z. povoľuje na základe písomnej žiadosti obecný úrad.

Potrebujete pomôcť s vybavevním rozhodnutia? Netušíte, či bude nevyhnutná náhradná výsadba za Vami vyrúbané stromy a ak, koľko Vás to bude stáť? Kontaktujte nás a my Vám s tým radi pomôžeme!
Kontaktujte nás…